Saopštenja preduzeća Honte d.o.o.

Ugovorom od 10.1.2014. godine u pismenom obliku preduzeće Honte d.o.o. je licenciralo program Honte CRTA i bazu podataka Carinski KODEKS preduzeću IBC 98. Ovim ugovorom IBC 98 je dobio pravo distribucije programa i baze podataka u trajanju od godinu dana. Preduzeće IBC 98 je do sklapanja ovog ugovora distribuiralo navedeni program i bazu podataka na osnovu usmenog dogovora. Kako u toku trajanja pismenog ugovora preduzeće IBC 98 nije ispunjavalo svoje ugovorne obaveze, početkom 2015. godine preduzeće Honte je protiv preduzeća IBC 98 povelo parnicu pred Privrednim sudom u Beogradu zbog duga nastalog u toku trajanja navedenog ugovora. Radi dobijanja u vremenu, IBC 98 je podnelo protivtužbu zbog navodnog kršenja autorskih prava navodeći da je Honte nije vlasnik programa i baze podataka.

Od januara 2015. godine je Honte d.o.o. počeo samostalno da vrši distribuciju programa i baze, a IBC 98 je januara 2015. godine poslao svim ranijim korisnicima programa Honte CRTA i baze podataka Carinski KODEKS dopise u kojima navodi da će program Honte CRTA i baza podataka Carinski KODEKS biti zabranjeni, a dosadašnje korisnike kao i druge potencijalne korisnike je kasnike upućivao na pretplatu na bazu podataka „Taris“ na svom sajtu (www.taris.rs) za koju je utvrđeno da je nastala prenosom tj. preuzimanjem podataka iz baze Carinski KODEKS.

Presudom Privrednog suda u Beogradu od 9.12.2016. godine odbijena je tvrdnja IBC 98 da Honte nije nosilac imovinskih prava na programu i bazi podataka. Privredni apelacioni sud je u presudi od 19. jula 2018. godine potvrdio Presudu privrednog suda u Beogradu u ovom delu.

U obrazloženju presude Privrednog apelacionog suda navodi se da se „u konkretnom slučaju“ „radi o ustupanju korišćenja baze podataka „Carinski KODEKS“ koja je proizvedena korišćenjem računarskog programa Honte CRTA“. Honte d.o.o. kao tužilac je „koristeći svoj računarski program Honte CRTA na kojem ima imovinskopravna ovlašćenja iz sadržine autorskog prava, proizveo bazu podataka kao zbirku uređenih i sistematizovanih podataka koji su dostupni elektronskim putem, pa ta baza pod nazivom Carinski KODEKS sadrži podatke o Carinskoj tarifi, Carinskom tarifnom imeniku roba i Carinskim, spoljotrgovinskim i deviznim propisima“.

Iz obrazloženja presude Privrednog apelacionog suda:

„Pravilno je prvostepeni sud zaključio da kako je Tužilac – protivtuženi nosilac imovinskopravnih ovlašćenja iz sadržine autorskog prava na računarskom programu Carinski KODEKS“ to on na toj bazi podataka ima srodno pravo proizvođača baze podataka „Carinski KODEKS“ kao predmetu zaštite, shodno pravilu normiranom u članu 137. Zakona o autorskom i srodnom pravu.“

 

 

Presuda Privrednog suda u Beogradu od 9.12.2016. godine

Presuda Privrednog apelacionog suda od 17.7.2018. godine

 

 

Zabranjena distribucija Integrisane tarife Srbije - Taris

Krajem 2015. godine vlasnik i direktor preduzeća IBC 98 osnivao je agenciju IBC Taris preko koje nezakonito nudi licence za pristup podacima Integrisane carinske tarife TARIS (koja je nastala prenosom podataka iz baze Carinski KODEKS) i na osnovu toga ostvaruje prihode.
Preduzeće Honte d.o.o. je zbog neovlašćenog objavljivanja podataka baze podataka povelo parnicu protiv agencije IBC Taris sa zahtevom za zabranu daljeg objavljivanja baze podataka kao i za naknadu štete.

Privredni sud u Beogradu je doneo presudu kojom je potvrđeno da je agencija IBC Taris neovlašćeno distribuirala i prodavala paket "Integrisana tarifa Srbije - Taris" preko svoj sajta www.taris.rs čiji je sastavni deo baza podataka preduzeća Honte d.o.o.

Agenciji IBC Taris je ovom presudom zabranjena povreda prava proizvođača baze podataka preduzeća Honte d.o.o. Ovom presudom sud je obavezao Agenciju IBC taris da objavi ovu presudu u Službenom glasniku Republike Srbije.

Privredni apelacioni sud je potvrdio presudu Privrednog suda u Beogradu u napred iznetim stavovima.

 

Presuda Privrednog suda u Beogradu od 12.11.2020. godine

Presuda Privrednog apelacionog suda od 25.8.2021. godine

 

Honte d.o.o.

Direktor

dr Vladimir Tanasković

 

http://www.honte.doo

Za slanje elektronske pošte kliknite ovde ili

Honte.doo@gmail.com

Honte.crta@gmail.com

© Honte d.o.o. 2015-2021.